pentru autori

i n f o r m a ţ i i      p e n t r u      a u t o r i i      c a r e      d o r e s c      s ă      p u b l i c e      î n

E g o P H o b i a

* e-revista EgoPHobia [εγωφοβια] publică texte originale, în special literatură şi filozofie, dar şi cronici de film sau disc, desene şi fotografii, şi nu refuzăm nici contribuţii valoroase din alte domenii apropiate, cum ar fi articole de istorie sau futurologie, dar nu numai, în special în limbile română şi engleză

* neavând vreun venit de pe urma revistei, nu putem plăti colaborările, deşi am dori s-o facem

* propunerile de texte în vederea publicării se fac prin e-mail la adresa redacţiei egophobia@gmx.net; vă rugăm să ne trimiteţi textele în format .rtf cu toate diacriticele incluse

* vă rugăm să nu ne trimiteţi mai mult de cinci poezii concomitent, oricum maximum trei aparţinând aceluiaşi autor vor intra într-un număr

* la celelalte categorii nu propunem nici o limită de număr sau lungime

* vă rugăm să ne trimiteţi textele fără note de subsol.. eventualele note necesare pot fi enumerate la finalul textului, alături de bibliografie, unde e cazul

* primim traduceri doar din autori contemporani care şi-au dat acordul să fie traduşi în română

* textele propuse spre publicare vor fi analizate independent de trei redactori ai revistei, iar în cazul apariţiei unor divergenţe între verdictele lor în privinţa publicării textului decizia finală va aparţine editorului sau redactorului-şef

* decizia redacţiei privind publicarea materialelor trimise va fi comunicată autorului prin e-mail în cel mai scurt timp posibil

* eventualele greşeli de ortografie/tehnoredactare din textele aprobate spre publicare vor fi corectate în comun cu autorii

* autorii sunt rugaţi să ataşeze şi un curriculum vitae sau măcar nişte date personale (nume [obligatoriu!], vârstă, localitate, ţară, studii, publicatii, website, …) textelor propuse; în cazul publicării materialelor propuse autorii pot opta pentru semnarea lor cu pseudonim sau pentru publicarea unor informaţii personale alături de texte (date de contact, …)

* e-revista EgoPHobia [εγωφοβια] apare doar pe site-ul www.egophobia.ro; nu există un termen limită pentru trimiterea textelor pentru numărul următor

* cei care doresc să devină colaboratori permanenţi sau redactori sunt invitaţi să ne anunţe prin e-mail la adresa redacţiei egophobia@gmx.net

* între planurile redacţiei se află şi realizarea unei variante neoficiale a e-revistei EgoPHobia [εγωφοβια] într-un format digital adecvat tipăririi individuale, singura versiune oficială fiind cea disponibilă doar online pe site-ul www.egophobia.ro

One thought on “pentru autori

  1. Am urmaţi site-ul dvs. în fiecare zi. Care este adresa de Facebook? Va doresc succes. Taru Laura 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top